LAVI CZ | Reklamační řád
 
 
 

Reklamační řád

Tento reklamační řád je platný od 1. 10. 2010 a ruší platnost všech předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího a jeho text je rovněž na webových stránkách společnosti LAVI CZ

I. Všeobecná ustanovení

 • Reklamační řád popisuje standardní postup při řešení otázek spojených s dodávkou zboží, které neodpovídá garantované kvalitě či otázek jinak vadného plnění a to mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je LAVI CZ, s.r.o.
 • Kupující má možnost a právo seznámit se s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje svůj souhlas s tímto reklamačním řádem a také všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Na zboží dodávané společností LAVI CZ s.r.o. není vystavován klasický záruční list. LAVI CZ s.r.o. vystavuje ke každé dodávce standardní dodací a daňové doklady (prodejka, faktura, dodací list apod.), které obsahují veškeré zákonem stanovené údaje potřebné pro případné uplatnění záruky. Tyto doklady je nezbytné při reklamaci předložit.
 • Způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky jsou v souladu s ustanoveními: následujících zákonů: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v případě, že kupujícím je konečný spotřebitel a zákon .č. 513/91 Sb., obchodní zákoník. v případě, že kupujícím je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba).

II. Délka záruky

 • II.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a je dána zákonem
  • a) 6 měsíců pro podnikatele
  • b) 24 měsíců pro spotřebitele
 • II.2. Záruční doba se nevztahuje na zboží prodávané se slevou poskytnutou prodávajícím na zboží poškozené, použité či nekompletní. Tato skutečnost je uvedena na prodejních dokladech.

III. Záruční podmínky

 • III.1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 • III.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@unidekor.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nebude prodávajícím, s ohledem na čl. III.1. tohoto Reklamačního řádu uznána.
 • III.3. Místem pro uplatnění reklamace je LAVI CZ, s.r.o., provozovna Dolní Jirčany, Jesenická 331,Dolní Jirčany,PSČ 252 44.
 • III.4. Kupující může vadné zboží na reklamaci doručit osobně do místa uplatnění reklamace nebo zaslat přepravní službou na adresu dle čl. III.3.. Reklamované zboží by musí být důkladně zabezpečeno tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis reklamované vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.
 • III.5. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).
 • III.6. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi.
 • III.7. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací či manipulací, které jsou v rozporu se standardním používáním tohoto zboží.
 • III.8. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
 • III.9.Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

IV. Způsob vyřízení reklamace

 • IV.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
 • IV.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis a to maximálně do výše ceny vráceného zboží.
 • IV.3. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.
 • IV.4. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že SMS nebo e-mail neobdrží kupující v zákonné třicetidenní lhůtě, má kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.
 • IV.5. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

 

LAVI CZ s.r.o.
V lužích 735/6, Libuš,
142 00 Praha 4

Centrální sklad, vzorkovna a prodejna

Jesenická 331
(vedle Kahn Design Centrum)
252 44 Psáry-Dolní Jirčany

+420 725 476 202

+420 777 025 063

info@unidekor.cz

Mapa

Najdete nás:

2x v Praze: Praha 4 - Dolní Jirčany
1x v Brně
1x v Bratislavě
2x v Polsku
2x v Německu: Berlin - Leipzig